|
Εγγραφή
Καλέστε σήμερα!

2810 752 842

Άρθρα

Γράφτηκε από τον/την Super User   
Κατηγορία: Newsflash
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Εμφανίσεις: 6499

Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ ;

Τα ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες) αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»  το οποίο σχεδίασε και διαχειρίζεται το «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»

Αντικείμενο τους  είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων σε συγκεκριμένες και οριοθετημένες γεωγραφικές περιοχές.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΤΟΠΕΚΟ είναι ότι για κάθε τοπικό σχέδιο δράσης το οποίο αφορά μια συγκεκριμένη και οριοθετημένη περιοχή, δημιουργείται μια Αναπτυξιακή Σύμπραξη στην οποία συμμετέχουν ως εταίροι, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ) αν και στο γενικότερο νομικό πλαίσιο είναι αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οργανώνεται και λειτουργεί βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α) και έχει ως μοναδικό αντικείμενο την εκτέλεση του τοπικού σχεδίου δράσης.

Τα μέλη της κάθε Α.Σ ορίζουν συντονιστή εταίρο ο οποίος έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και διαχείριση του τοπικού σχεδίου δράσης.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, συνεργάστηκαν τοπικοί φορείς για την δημιουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ» και όρισαν ως συντονιστή εταίρο την «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης»

Το Σχέδιο Δράσης που υποβλήθηκε έχει  τίτλο  :

«ΤΟΠΙΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ»

Α.ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»    ΕΣΠΑ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4 «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1 : «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ»

ΔΡΑΣΗ 3 :
«ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ»

ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ :  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ :
«ΤΟΠΙΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ»

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ : «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ : 100

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 530.000 €